محمد ندیمی

Nadimi`s Personal Website: www.Nadimi.ir
WWW.NADIMI.IR                 سایت شخصی محمد ندیمی
 MANITOBA, Canada  از دانشگاه 
اهداف کلی این سایت                                                                                                                                                                                                                      


تقویت پیوندها و تعامل سازنده میان دانشگاه و دانشجویان

افزایش سطح علمی دانشجویان و کمک و یاری در جهت ارتقا علمی دانشجویان

نهادینه ساختن فعالیتهای فوق برنامه علمی ، مطالعاتی و تحقیقاتی دانشجویان

فراهم نمودن امکانات بیشتر برای دانشجویان در جهت کمک در دروس مختلف از طریق انتشار جزوات و کتب و گردآوری منابع مختلف و ...